explosie ATEX symbool ATEX symbool

(Petro-)chemie

In de petro- en overige chemische industrie worden brandbare gassen, vloeistoffen en zelfs vaste stoffen als additieven (hulpstoffen) toegepast. Tijdens omzetting of bij verwerking van deze stoffen in diverse processen kunnen de omstandigheden wijzigen (temperatuurverhoging, drukopbouw, gasvorming, etc.) waardoor een explosieve atmosfeer wordt gecreëerd. Een optimale beheersing van de procesomstandigheden (bijv. in een reactor) is een absolute vereiste.

Voedingsmiddelen

De opslag van grondstoffen (graankorrels, meelproducten, suiker in poedervorm, zetmeel, etc.) vindt plaats in silo’s, bunkers of big bags. Het doen opwaaien van deze stoffen kan tot een primaire stofexplosie leiden en bij voldoende stoflagen in de ruimte is vervolgens een secundaire stofexplosie niet ondenkbaar. Ook tijdens het transport of de productie worden deze stoffen afgezogen en met behulp van stoffilters gescheiden. In dit systeem en in filters kan een explosieve atmosfeer voorkomen. Het is uiterst belangrijk om de explosierisico’s in dit soort systemen nauwkeurig vast te stellen (met name de aanwezigheid van ontstekingsbronnen).

Papierverwerking

Opeenhoping van papierstofdeeltjes kan enorme statische ladingen opwekken. Bij een statische ontlading (ontstekingsbron) kan spontaan brand en/of stofexplosie ontstaan. Een correcte wijze van stofopruiming en/of afzuiging is hier uitermate belangrijk. Good housekeeping speelt hier een grote rol.

Farmacie

Bij de farmaceutische productie zijn de (brandbare) oplosmiddelen een gevarenbron. Vaak gaat het om ethanol, isopropanol, etc. De verdamping van deze oplosmiddelen vormt in combinatie met lucht een gevaarlijk explosief gas/dampmengsel. Beheersmaatregelen zoals afzuiging, inkapping, etc. worden vaak toegepast.

Gevaarlijke stoffen

Brandbare gevaarlijke stoffen (zogenaamde ADR klasse 3 producten) zijn per definitie een (gevaren)bron voor het ontstaan van een explosieve atmosfeer. Tijdens op- en overslag van deze gevaarlijke stoffen (in stukverpakkingen, ibc’s, mobiele tanks, treinwagon, etc.) kunnen lekkages voorkomen waarbij ongemerkt een explosieve atmosfeer ontstaat. Ook tijdens het afvullen van deze producten kan het product vrijkomen en verdampen. Technische beheersmaatregelen (gasdetectie, compartimentering, sprinkler, etc.) worden vaak toegepast.

Overige branches

Ook in andere branches kunnen explosieve atmosferen voorkomen, deze zijn onder andere:

  • transport van afvalwater (riolering) en waterschappen met afvalwaterverwerking (ontstaan brandbare en explosieve gassen, biogas, etc.);
  • energiecentrales (kolenstofdeeltjes)
  • verfspuiterijen (vrijkomen van dampen van oplosmiddelen tijdens het spuiten)
  • hout- en metaalverwerkende bedrijven (vrijkomen van metaaldeeltje of houtstofdeeltjes)
  • gas- en gasafvulbedrijven (vrijkomen van (aard)gas of door lekkages tijdens opslag, transport of afvullen)

Draai uw telefoon a.u.b. naar liggende stand voor een betere weergave van deze website